Politika společnosti QMS, EMS a BOZP 

Vize

Od výrobce a dodavatele biomasy bychom se rádi posunuli i do role spotřebitele části produkce a provozovatele zdroje na biomasu.

Mise

Poskytujeme seriózní, kvalitní, stabilní a komplexní služby vlastníkům lesů. Jsme transparentním a bezpečným partnerem našim dodavatelům a odběratelům v oblasti výroby biomasy.
 

Politika společnosti

Politika QMS

 1. Orientace na zákazníka - spokojenost zákazníka s našimi službami, splnění jeho potřeb, přání i očekávání je naší zásadou. Cílem je dosažení nejvyšší kvality každého naší jednotlivé služby a budování nadstandardních partnerských vztahů se zákazníky všech velikostí a všech vlastnických kategorií.
 2. Lidské zdroje - lidský kapitál společnosti je nositelem know-how, je základem dalšího rozvoje společnosti. Každý spolupracovník pomáhá svým osobním přístupem a výkonem ke splnění požadavků nejvyšší kvality. Manažerská i výkonná složka respektuje všechny etické zásady a trvale rozvíjí své znalosti a schopnosti v souladu s vizí.
 3. Dodavatelé - vytvářením prostředí vzájemné důvěry a oboustranně výhodné spolupráce vedeme dodavatele ke spoluzodpovědnosti za kvalitu našich produktů. Spolupracujeme se zkušenými partnery jak v oblasti našich klíčových činností, tak v oblasti doprovodných aktivit a produktů. Všichni naši partneři podléhají odpovídajícím, hodnotícím kritériím a zlepšování stejně jako naše společnost v rámci systému řízení.
 4. Společnost - aktivně se etablujeme v oblasti péče o životní prostředí. Z této pozice respektujeme etické kodexy našich služeb. Zapojujeme se do společenského dění partnerských obcí, působíme v odborných a profesních sdruženích. Jejich prostřednictvím ovlivňujeme vnímání služeb obdobného charakteru a kodex chování podnikatelských subjektů.
 5. Zlepšování - trvalé úsilí vedení společnosti a všech zaměstnanců, spolupracovníků a partnerů o zvyšování úrovně poskytovaných produktů a služeb je integrováno v procesech organizace společnosti a jejich cílech. Rozvoj vlastní je rozvojem produktů, služeb a především zákazníků.

 

Životní prostředí

Triumfa Energo, s.r.o. prosazuje šetrný vztah a odpovědnost k ochraně životního prostředí. Proto se společnost rozhodla řídit zásadami ohleduplnosti k životnímu prostředí dle normy ISO 14001 v oblastech a činnostech lesního hospodářství a zlepšovat péči o životní prostředí pomocí stanovených environmentálních cílů, cílových hodnot a programů.

Politika EMS

 1. Sledováním a hodnocením činností a služeb na životní prostředí, minimalizovat negativní dopady a spotřebu zdrojů.
 2. Volbou a nasazením moderních technologií neustále zlepšovat péči o životní prostředí s důrazem na prevenci znečišťování.
 3. Sledovat právní předpisy a jiné environmentální požadavky a soustavně zajišťovat jejich dodržování.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Snahou společnosti Triumfa Energo, s.r.o. je minimalizovat rizika a nebezpečí při aktivitách a činnostech v lesním hospodářství s vlivem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a na pracovní prostředí.

Politika BOZP

 1. Poskytovat a využívat nejnovější informace k získání povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví.
 2. Zajišťovat trvalé zlepšování bezpečnosti práce dodržováním všech stanovených zásad, využíváním moderních technologií.
 3. Zlepšovat péči o BOZP v souladu s principem předběžné opatrnosti/prevence rizik včetně vyhledávání možných rizik a opatření pro jejich minimalizaci.

Společnost se zavazuje

 • Vlastním příkladem a jednáním podporovat systém EMS a BOZP a jeho zlepšování.
 • Plnit zákonné a jiné požadavky, seznamovat své spolupracovníky s nimi a s důležitostí plnit požadavky zákazníka stejně jako další požadavků.
 • Přezkoumávat výkonnost a účinnost systému řízení péče o ŽP a BOZP, vhodnost politiky a konkrétních cílů, programů a úkolů.
 • Zajišťovat dostupnost takových zdrojů, aby mohly být tyto zásady plněny.

Společnost očekává od spolupracovníků plnou podporu a uplatňování těchto zásad.